06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

KVP-er inhuren

Bij Bodem Safety B.V. kunt u één van onze KVP-ers inhuren als er op uw locatie een bodemsaneringsproject van start zal gaan. Bij alle kritische werkzaamheden die gepaard gaan met het saneren van de verontreinigde grond is er in het kader van BRL 7000, de aanwezigheid van een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon verplicht. De Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden.

In ons land krijgen we helaas nog erg veel met verontreinigde grond te maken. De verontreiniging van de grond kent vele oorzaken. Veel vervuiling van de grond, de verontreinigde waterbodem, het vervuilde grondwater en de verontreinigde landbouwgrond stamt uit het verleden. Daar waar chemische- of gasfabrieken en tankstations hebben gestaan, of gesloopt gaan worden, is er veelal sprake van ernstig verontreinigde grond. Ook plekken waar garages, wasserijen en stortplaatsen staan of hebben gestaan, zijn jaren lang vervuild met giftige stoffen. Bij verontreinigde landbouwgrond komt de vervuiling van landbodem en de verontreiniging van waterbodem veelal door het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

KVP graafmachine
Kritische werkzaamheden onder toezicht van KVP

Giftige en schadelijke stoffen

scheidingslaag (doek) aangebracht KVP
Scheidingslaag (doek) aangebracht

De verontreiniging van de vervuilde grond wordt veroorzaakt door vluchtige en niet-vluchtige stoffen. Deze stoffen kunnen giftig en dus schadelijk zijn voor natuur, milieu, mens en dier. Sommige van deze stoffen kunnen zelfs kankerverwekkend zijn, of andere ernstige aandoeningen en ziektes veroorzaken. Het is dus belangrijk om de verontreinigde landbodem, bevuilde waterbodem, verontreinigde grond, vervuild grondwater en de waterbodem verantwoord te saneren. Hier zijn richtlijnen voor die leidend zijn. Zodra er gewerkt gaat worden in of met giftige en schadelijke stoffen verontreinigde grond, verontreinigd (grond)water en/of verontreinigde baggerspecie/waterbodem, dan gelden hier specifieke regels voor.

Enkele voorbeelden van bodemvervuilende vluchtige- en niet vluchtige stoffen

Veel voorkomende vervuilende stoffen in de verontreinigde grond;

 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
 • Aromatische koolwaterstoffen (vaak rondom tankstations en garages)
 • Gechloreerde koolwaterstoffen (bij veel industrieën)
 • Cyaniden (veel voorkomend in de bodem waarop een gasfabriek of metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan)
 • Zware metalen, waarvan zes soorten die veel voorkomen in vervuilde grond
  • Lood
  • Zink
  • Kwik
  • Koper
  • Arseen
  • Cadmium
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Asbest
KVP zeil grond

De KVP-er

KVP

Bij bodemsanering waar sprake is van kritische werkzaamheden dient er altijd een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon aanwezig te zijn. De KVP-er is de medewerker van de aannemer of is namens de aannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van al het werk omtrent de sanering van de verontreinigde grond. Ook is hij verantwoordelijk voor de bijbehorende registraties, administratie en monitoring. Dit conform de eisen en beoordelingsrichtlijnen, zoals deze zijn gesteld in de BRL SIKB 7000.

Bij alle bodemsaneringen is de KVP-er bij kritische werkzaamheden altijd op locatie aanwezig. Hij is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en de certificerende instelling. De KVP-er geeft invulling aan datgene wat er in het V&G plan geschreven staat. Zo zal de KVP’er dan ook altijd aanwezig zijn om toezicht te houden op de werkzaamheden die het saneringsproces kunnen beïnvloeden.

Kritische werkzaamheden

 • We verstaan onder kritische werkzaamheden alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Waarvan enkele voorbeelden;
  • Vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld. Dit betreft de landbodem en de waterbodem
  • Scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger

   

Bij niet kritische werkzaamheden hoeft de KVP-er niet perse aanwezig te zijn. Hij kan zich dan laten vervangen door een voldoende deskundige assistent. Deze vervanging moet worden geregistreerd in het logboek.

KVP asbestleiding in de bodem
Asbestleiding in de bodem.

Niet kritische werkzaamheden

KVP met schoon zand aangevulde sanering
Met schoon zand aangevulde sanering

We verstaan onder niet kritische werkzaamheden alle werkzaamheden in de (water)bodem die niet het resultaat van de(water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die niet van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen.

Waarvan enkele voorbeelden

 • Het inrichten van het werkterrein
 • Het aanbrengen van isolerende voorzieningen als bijvoorbeeld een leeflaag, verhardingslaag of scheidingslaag
 • Het aanvullen van de saneringsput nadat eindkeuring heeft plaatsgevonden
 • Het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van inmeten van tevoren
  bekend is
 • Het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie zoals een aan te leggen kelder of parkeergarage.

DLP en KVP

De taken van de KVP-er en R-DLP-er en DLP-er kunnen bij de uitvoering van bodemsanering vaak gecombineerd worden.
De R-DLP-er en DLP-er houden toezicht op de veiligheid bij de uitvoering van de sanering. De KVP-er is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van alle werkzaamheden.

De KVP-ers van Bodem Safety B.V. zijn gediplomeerd DLP-ers en beschikken over het diploma DLP CROW 400. Tevens beschikken zij over alle nodige extra certificaten en diploma’s zoals het asbestherkenning certificaat.

KVP asbest
Asbest verdacht materiaal

Taken van KVP-er

KVP scheidingslaag (doek) aangebracht
Scheidingslaag (doek) aangebracht

 • De KVP’er doet alle checks en controles op de werkplek.
 • Controleert de inhoud van het locatiedossier en in het bijzonder de aanwezigheid van alle voor de sanering benodigde meldingen vergunningen en ontheffingen
 • Het controleren van de aanwezigheid en goede werking van het in te zetten materieel en middelen
 • Controleert het in te zetten personeel op geschiktheid voor de door hen uit te voeren werkzaamheden, zoals vakbekwaamheid en opleidingscertificaten
 • Het uitvoeren van de sanering volgens het uitvoeringsplan
 • Stuurt alle uitvoerende medewerkers van de aannemer aan waar nodig
 • Het zorgdragen voor een goede samenwerking met de MKB
 • Het bijhouden en ondertekenen van het logboek
 • Het ondertekenen en bijhouden van de grond- en materiaalboekhouding
 • Controleert of en dat alle meldingen met betrekking tot de sanering aan het bevoegde gezag zijn gericht
 • Het zorgdragen voor een correcte afhandeling en ondertekening van de transportdocumenten als dit van toepassing is
 • Het overhandigen van het locatiedossier aan de werkvoorbereider

Kwaliteiten/vakbekwaamheid van onze KVP-er

 • Gespecialiseerd op het gebied van grond, water en wegenbouw.
 • Opleiding in civiele techniek of 3 jaar ervaring in uitvoering van (water) bodemsaneringen
 • In het bezit van het certificaat asbestherkenning
 • Beschikt over kennis van de relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-gc
 • Heeft kennis van het eigen kwaliteitssysteem
 • Heeft ervaring op het gebied van grond, water en wegenbouw.
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten.
 • Heeft aantoonbare kennis met betrekking tot asbest.
 • Beschikt over kennis van algehele wet- en regelgeving binnen de infrasector.
 • Interpretatie van onderzoeksgegevens.
 • Kennis van taken en protocollen BRL 7000-7004 certificering.
 • Kennis van taken en protocollen BRL 6000-6004 Certificering.
 • Verwerken van grond- en afvalstromen.

U wilt één van onze KVP-ers inhuren?

Bodem Safety; Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering

Wij verhuren deskundige vakmensen voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.