06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

HVK-er inhuren

De aanwezigheid van een Hogere Veiligheidskundige is onder andere nodig als het gaat om het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van de grond- en grondwater saneringen. De HVK-er is expert in het beheersen van veiligheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met het saneren van vervuilde en verontreinigde grond, landbodem en waterbodem. De HVK-ers van Bodem Safety B.V. hebben tevens een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheidsklassen. Ook zorgen de hogere veiligheidskundigen van Bodem Safety B.V. ervoor dat de gehele organisatie welke betrokken is bij de bodemsanering, veilig werkt en biedt de structuur om veiligheid voor alle werknemers te waarborgen.

In ons land hebben we helaas nog veel te maken met verontreinigde grond, vervuilde landbodem, verontreinigd grondwater en verontreinigde waterbodem. Deze verontreinigingen kennen talloze oorzaken en worden veroorzaakt door stoffen die zeer giftig en schadelijk kunnen zijn voor mens, dier, milieu en klimaat. Voorbeelden van ernstig vervuilde grond zijn plaatsen waar bijvoorbeeld chemische- of gasfabrieken hebben gestaan. Maar de grond van plaatsen waar garages, chemische wasserijen, tankstations of stortplaatsen hebben gestaan, kunnen door allerlei schadelijke en giftige stoffen ernstig vervuild zijn.

De verontreinigde landbodem van landbouwgrond wordt veroorzaakt door het gebruik van gevaarlijke, giftige bestrijdingsmiddelen. Deze zijn inmiddels verboden te gebruiken, maar de vervuiling zit nog steeds in de landbodem.
Het is van belang gedurende de bodemsanering de verontreinigde landbodem, bevuilde waterbodem, verontreinigde grond, vervuild grondwater en de waterbodem verantwoord te saneren. Zodra er gewerkt gaat worden in of met giftige en schadelijke stoffen verontreinigde grond, verontreinigd (grond)water en/of verontreinigde baggerspecie/waterbodem, dan gelden hier specifieke regels voor.

Hogere Veiligheidskundige HVK-ers van Bodem Safety
De HVK-ers van Bodem Safety B.V. adviseren op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheidsklassen.

Bodem Safety B.V. verhuurt (gecertificeerde) en vakbekwame Hogere Veiligheidskundigen (HVK-ers), met specialistische kennis en passie voor hun werk, om dit voor u te verzorgen!

Schadelijke stoffen in de bodem

asbest schadelijke stoffen in bodem
Asbest in de bodem

Onder schadelijke en giftige stoffen zijn er twee categorieën: vluchtige stoffen en niet vluchtige stoffen. Deze stoffen hebben een klasse aanduiding, namelijk de veiligheidsklasse Oranje tot en met Rood niet- vluchtig, en de veiligheidsklasse Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart. Deze stoffen zijn giftig en zijn schadelijk voor de natuur, voor het milieu en voor mens en dier. Sommige van deze stoffen kunnen zelfs kankerverwekkend zijn, of andere ernstige aandoeningen en ziektes veroorzaken.

Voorbeelden van veel voorkomende schadelijke stoffen in de verontreinigde bodem

Asbest 

Gechloreerde koolwaterstoffen (komt vaak voor in de verontreinigde grond rondom veel industrieën)

 • PCB’s, oftewel Polychloorbifenylen (deze schadelijke stoffen komen voor in bepaalde soorten olie, bouwmaterialen, plastic en bepaalde bestrijdingsmiddelen met chloor)
 • Dioxines
 • Vinylchloride ( Is een grondstof van PVC en valt onder de categorie meest schadelijk)
 • Dichloorethaan
 • Dichlooretheen
 • Tetrachloretheen

Zware metalen (zes soorten die veel voorkomen in de ernstig vervuilde bodem)

 • Zink
 • Koper
 • Lood
 • Arseen
 • Kwik
 • Cadmium

Aromatische koolwaterstoffen

 • Benzeen
 • Xyleen
 • Tolueen

Cyaniden 

 • Deze vorm van vervuiling komt veel voor in de verontreinigde bodem waar een gasfabriek, of een metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s);

 • Dit zijn stoffen die ontstaan als organische stoffen zoals; voedingsmiddelen, hout, tabak en fossiele brandstoffen niet volledig worden verbrand

Bestrijdingsmiddelen die de landbodem (landbouwgrond) ernstig vervuilen

 • DDT (Dichloor Difenyl Trichloorethaan, een moeilijk afbreekbare insecticide)
 • HCH’s
 • Drins (Aldrin, Dieldrin en Endrin, deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in de vervuilde landbodem die als landbouwgrond werd gebruikt)

Het inzetten van een HVK-er is altijd te adviseren bij saneringen van verontreinigde grond, verontreinigde landbodem, bevuilde waterbodem,vervuild grondwater en de waterbodem, maar is beslist verplicht als de verontreiniging wordt veroorzaakt door Carcinogene en mutagene stoffen, ook wel CM stoffen genoemd.

Carcinogene en mutagene stoffen

Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen zijn stoffen die (langzaam) het DNA ofwel het erfelijk materiaal veranderen, waardoor ze ook kankerverwekkend kunnen zijn of een miskraam kunnen veroorzaken. Blootstelling aan kankerverwekkende (carcinogene) en mutagene stoffen kunnen effect hebben op de gezondheid van werknemers die in en met vervuilde of verontreinigde grond werken.

 

Voorbeelden van Carcinogene en mutagene stoffen

 • Asbest
 • Benzeen
 • Arseen
 • Benzidine
 • Kwarts
 • Lood
 • Houtstof
 • Ethyleenoxide
 • Vuurvaste keramische vezels
 • Chloormethyl
Carcinogene en mutagene stoffen vervuild depot
Vervuild depot

De HVK-er

HVK Stortlaag klasse zwart niet vluchtig
Stortlaag klasse zwart niet vluchtig

De Hogere Veiligheidskundige heeft een beleidsmatige en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van bodemverontreiniging. Hij geeft richting aan het te voeren veiligheidsbeleid, wat heel belangrijk is bij het werken met risicovolle veiligheidsklassen, met name ook de CM stoffen. Onze HVK-er kan leiding geven wanneer dat wenselijk is aan een team van middelbaar en hoger veiligheidskundigen. Dit kan nodig zijn om risicovolle werkzaamheden bij bodemsanering projecten op veiligheidsgebied te coördineren en te controleren.

De HVK-er biedt waar nodig interne en externe ondersteuning bij het beheersen van (veiligheid)risico’s en geeft eventueel pro-actief advies rond de beheersing van veiligheidsthema’s. De hogere veiligheidskundige houdt altijd toezicht op complexe en risicovolle werkzaamheden bij saneringsprojecten.

Wanneer er bij de sanering van verontreinigde grond een HVK-er aanwezig is, is er eigenlijk ook altijd een R-DLP-er aanwezig.
De R-DLPer kan niet zonder de HVK’er en omgekeerd. Zij werken nauw samen op projecten waar risicovolle werkzaamheden plaatsvinden gedurende een bodemsanering.

De HVK’er zorgt dat de organisatie als geheel veilig werkt en de structuur biedt om veiligheid voor de werknemers te borgen. De veiligheidskundige is gedurende het hele project als deskundige op het gebied van veiligheid actief. Tevens is hij een volwaardig gesprekspartner richting zowel opdrachtgevers als de Inspectie SZW.

Onze hogere veiligheidskundigen beschikken over het diploma HVK.  De Hogere veiligheidskundige kunnen ook HOBEON gecertificeerd zijn. Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige staan genoemd in de Arbowet en zijn bevoegd om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te toetsen en het werken met asbest te begeleiden.

Hobeon Gecertificeerd HVK-er

Kerndeskundigen, zoals hoger veiligheidskundigen, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken af. Iedere hogere veiligheidskundige met dit certificaat beschikt over ruime deskundigheid en ervaring in zijn vakgebied. Deze certificering legitimeert de HVK-er om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

hobeon-sko-logo-HVK

Werkzaamheden en activiteiten HVK-er

PID meting door R-DLP op advies van HVK-er
PID meting door R-DLP op advies van HVK-er
 • Het doen van geluidsmetingen
 • Verzorgt luchtkwaliteitsmetingen
 • Doet blootstellingsmetingen
 • RIE beoordelingen
 • Bij projecten RIE opstellen of beoordelen
 • Opstellen V&G-plannen
 • Doet proces analyses
 • Neemt bron maatregelen
 • PBM adviezen en levering
 • Beoordeelt bestekken en aanvragen
 • Het beoordelen beschikbare bodeminformatie
 • Pleegt overleg met bodemonderzoekbureaus
 • HVK – begeleiding
 • Opstellen Uitvoeringsplan (BRL SIKB)
 • Verzorgt de startwerkinstructie op locatie
 • Begeleiding tijdens uitvoering (MVK . HVK)
 • Uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen met eigen en specifieke meetapparatuur
 • Third-party beoordelingen
 • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid
 • Verzorgen van voorlichting en training
 • Adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg
 • Adviseren op het gebied van bedrijfshulpverlening
 • Begeleiden van bedrijfsdeskundigen
 • Valideren van Veiligheids- en gezondheidsplannen voor het werking in (verontreinigde) bodem
 • Startwerkinstructie verzorgen voor bodemsanering

Heeft u een HVK-er nodig op uw project?

Neemt u dan contact met ons op!

Wij verhuren uiterst vakbekwame Hogere Veiligheidskundigen, met een ruime schat aan ervaring en met passie voor het werk dat zij doen.