06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

Home

Bodem Safety B.V. levert deskundig personeel voor veilig, zorgvuldig
en risico gestuurd werken in- en met verontreinigde bodem.

Dit conform de CROW 400 ( werken in en met verontreinigde bodem) en de BRL 7000 (uitvoering van (water) bodem saneringen en ingrepen in de waterbodem).

Daarnaast leveren wij milieu kundige begeleiding ten behoeve van de BRL 6000 (milieu kundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg)

Professionals

De aanwezigheid van een DLP-er is verplicht als het gaat om het verantwoord saneren van vervuilde waterbodems en verontreinigde grond. Onze Deskundig  leidinggevende Projecten houden toezicht op alle werkzaamheden die gepaard gaan tijdens al deze saneringswerkzaamheden. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften. Al deze richtlijnen en voorschriften staan geschreven en zijn bepaald in de Nederlandse wet en regelgeving omtrent de werkzaamheden bij bodemsanering.

De DLP-er is bevoegd te werken in of met verontreinigde waterbodem en vervuilde grond. Zij werken vanaf de veiligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood niet vluchtig en beschikken over goede leidinggevende kwaliteiten.  De DLP-er’s zijn gedurende het hele project en bij alle werkzaamheden aanwezig en werken nauw samen met onze Middelbare– of Hogere Veiligheidsdeskundige (MVK en HVK).

Bodem Safety B.V. verhuurt vakbekwame Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze DLP-ers zijn vakmensen die flexibel inzetbaar zijn voor de gehele duur van elk project.

Bij bodemsanering van vervuilde grond, verontreinigde landbodem en waterbodem, is het van belang dat de alle saneringswerkzaamheden verantwoord worden uitgevoerd. Wanneer er sprake is van vervuilde bodem door vluchtige stoffen of zelfs asbest, dan is de aanwezigheid van een R-DLP-er verplicht. De Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten beschikt net als de DLP-er over zeer goede leidinggevende kwaliteiten en heeft oog voor veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan of zich openbaren tijdens het werken in en met vervuilde grond. Tevens voeren onze R-DLP-ers betrouwbare bodemvocht kwaliteitsmetingen en lucht kwaliteitsmetingen uit wanneer deze nodig mochten zijn.

De R-DLP-er is bevoegd te werken met de veiligheidsklasse Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart en Oranje tot en met Rood niet- vluchtig.

Ook hiervoor geldt dat alle werkzaamheden die gepaard gaan met bodemsanering, worden uitgevoerd volgens bepaalde voorschriften. Deze voorschriften staan geschreven in de Wet en Regelgeving omtrent bodemsanering. De R-DLP-er houdt toezicht op al deze werkzaamheden en werkt nauw samen met een Hogere Veiligheidskundige (HVK-er). Onze R-DLP-er’s zullen dan ook gedurende het hele project continu bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

Als bij bodemsanering sprake is van kritische werkzaamheden dan is de aanwezigheid van een Kwaliteit Verantwoordelijk Persoon verplicht.
Kritische werkzaamheden zijn eigenlijk alle werkzaamheden in de verontreinigde landbodem, waterbodem en vervuilde grond die het resultaat van de bodemsanering eventueel kunnen beïnvloeden. Maar ook alle werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking van te verwijderen grond, bagger en andere aanwezige verontreinigingen.

De KVP-er heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Zo is de KVP-er verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van alle werkzaamheden omtrent sanering van verontreinigde grond en waterbodem, maar tevens vallen de bijbehorende registraties, monitoring en administratie ook onder zijn verantwoordelijkheid. Hieraan zijn bepaalde eisen en beoordelingsrichtlijnen verbonden, welke staan gesteld in de BRL SIKB 7000

Tijdens alle kritische werkzaamheden welke gepaard kunnen gaan bij bodemsanering, zal de KVP-er altijd op de locatie aanwezig zijn en is het aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De Kwaliteit Verantwoordelijk persoon geeft tevens invulling aan wat er staat geschreven in het V&G plan.

Als er bij het saneren van vervuilde grond, landbodem, waterbodem en ook grondwatersaneringen sprake is van risicovolle werkzaamheden, dan is de aanwezigheid van een MVK-er nodig. De Middelbaar Veiligheidskundige zal toezicht houden tijdens het uitvoeren van deze risicovolle werkzaamheden welke gepaard gaan met het saneren van de verontreinigde grond, dit gedurende het hele proces.

Een Middelbaar Veiligheidskundige wordt altijd ingezet bij bodemsaneringsprojecten zonder Carcinogene of Mutagene stoffen

Een MVK-er is ook nodig als het gaat om het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van al deze risicovolle werkzaamheden in de grond.

De Middelbaar Veiligheidskundige zorgt er tevens voor dat er veilig wordt gewerkt tijdens deze bodemsanering werkzaamheden en zal dus richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid. Ook zorgt de MVK-er voor de structuur om de nodige veiligheid voor alle werknemers te waarborgen en concentreert zich op de directe operationele risico’s bij de bodemsanering. Hij of zij is praktijkgericht en sturend in het werkgebied. De MVK-er zal in het werkgebied dan ook veel en actief aanwezig zijn.

Als er bij het saneren van vervuilde landbodem, grond, waterbodem en grondwatersaneringen sprake is van risicovolle werkzaamheden waarbij er sprake is van Carcinogene en mutagene stoffen, dan is de aanwezigheid van een Hogere Veiligheidskundige nodig. Het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van deze risicovolle saneringswerkzaamheden is dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de HVK-er.

Hij of zij heeft een oplossingsgerichte en beleidsmatige werkstijl in het adviseren van alle saneringen op het gebied van deze risicovolle bodemverontreinigingen en geeft richting aan het te voeren veiligheidsbeleid. Dit is belangrijk bij het werken met deze risicovolle veiligheidsklassen, waarvan met name de carcinogene en mutagene stoffen.

De HVK-er biedt interne en externe ondersteuning bij het beheersen van veiligheidsrisico’s en geeft eventueel pro-actief advies rond de beheersing van veiligheidsthema’s.

Een Hogere Veiligheidsdeskundige werkt altijd nauw samen met een DLP-er, op projecten waar risicovolle werkzaamheden plaatsvinden gedurende een bodemsanering.
De HVK-er is gedurende het hele project als deskundige op het gebied van veiligheid actief en is tevens een volwaardig gesprekspartner richting zowel opdrachtgevers als de Inspectie SZW.

Bij bodemsanering van vervuilde landbodem, verontreinigde grond en vervuilde waterbodem, is het van belang dat alle saneringswerkzaamheden verantwoord worden uitgevoerd. Maar het is ook enorm van belang dat dit gedurende het gehele saneringsproces, onder professionele milieukundige begeleiding gebeurd. Om die reden is dan ook conform de Wet Bodembescherming, bij iedere vorm van bodemsanering de aanwezigheid van een Milieukundig Begeleider Bodemsaneringen verplicht.

De sanering en nazorg bij bodemsanering wordt onder begeleiding van de MKB-er uitgevoerd en zal dan ook gedurende het gehele project van de start tot het eindresultaat aanwezig zijn.

De Milieukundig begeleider bodemsaneringen heeft twee belangrijke taken bij bodemsaneringen., welke bestaan uit; De milieukundige processturing van de saneringsuitvoering, welke de deskundige aansturing van de bodemsanering in het veld omvat alsmede de milieukundige verificatie. Voor nazorg werkt de MKB-er alleen met milieukundige verificatie.

Het opsporen van eventuele giftige stoffen in de verontreinigde bodem wordt gedaan door onze in te huren veldwerkers. Veldwerkers zijn onmisbaar in het vooronderzoek en zijn verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

De veldwerker werkt altijd nauw samen met de projectleider. Het werk van de veldwerker bestaat globaal gezien uit het doen van metingen, het uitvoeren van grondboringen, het graven van inspectiegaten (wat onder andere voor asbestonderzoek in de bodem van belang is), het maken van boorbeschrijvingen en het bemonsteren en plaatsen van peilbuizen.
Tevens neemt de veldwerker waterbodemmonsters en bodemmonsters die vervolgens in een gespecialiseerd laboratorium getoetst en geanalyseerd worden.

Steeds vaker wordt er vanuit de Wet en Regelgeving, in bepaalde situaties, de aanwezigheid van een brandwacht geëist. De brandwacht is dan preventief aanwezig om toezicht te houden bij bijvoorbeeld; risicovolle werkzaamheden, verminderde veiligheid en potentieel gevaarlijke omstandigheden. Maar u kunt natuurlijk ook een brandwacht inhuren als u verwacht dat u te maken zou kunnen krijgen met (diverse) onveilige situaties of andere calamiteiten.

Een brandwacht is tevens op meerdere manieren inzetbaar wanneer het gaat om brandpreventie en brandbestrijding. Brandwachten kunnen op deskundige wijze een beginnende brand bestrijden, een gebouw snel ontruimen bij een brand en, waar nodig, EHBO toepassen. Brandwachten zijn tevens zeer deskundig op het gebied van brandpreventie controles en het detecteren en lokaliseren van diverse calamiteiten.

Het inhuren van een OCE-deskundige is nodig wanneer er tijdens graafwerkzaamheden explosieven worden aangetroffen. Deze explosieven kunnen zich bevinden in de landbodem, alsmede in de waterbodem in ons land. Sommigen van deze explosieven zijn niet meer als explosief te herkennen, omdat ze al sinds de Tweede Wereld Oorlog, inmiddels al ruim 70 jaar geleden, in de grond liggen verborgen. Ze zijn verouderd en hebben vaak niet eens meer de vorm en uiterlijk van een explosief. Maar het komt ook vaak voor dat explosieven nog in tact zijn en daardoor herkenbaar als explosief. In beide gevallen is er kans op explosiegevaar. Het kunnen altijd ontplofbare oorlogsresten zijn, en dus zeer gevaarlijk. Deze zogeheten Conventionele Explosieven (CE) dienen veilig opgespoord en geruimd te worden. En dat is specialistisch werk.

Het inhuren van een XRF deskundige is nodig, wanneer u zelf geen vergunning heeft om het apparaat te mogen gebruiken.
Het is namelijk zo, dat de XRF scanner een stralingsbron is, welke radioactieve straling uitzendt, en daarom mag niet iedereen met een XRF meter werken. Het gebruik van de XRF scanner, moet op een veilige en deskundige manier gebeuren. Verkeerd gebruik kan ernstige risico’s opleveren voor de gebruiker, maar ook voor eventuele omstanders en voor het milieu.
Het inhuren van één van onze XRF deskundigen voor u de meest ideale en snelle manier. Onze in te huren XRF deskundige heeft een eigen XRF scanner.

Verhuur materialen

Over ons

Bodem Safety B.V.

levert deskundig personeel voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde bodem. Dit conform de CROW 400 (werken in en met verontreinigde bodem) en de BRL 7000 (uitvoering van (water) bodem saneringen en ingrepen in de waterbodem).

Daarnaast leveren wij milieukundige begeleiding ten behoeve van de BRL 6000 (milieu kundige begeleiding van (water) bodemsaneringen en nazorg)

Visie en Missie:

Bodem Safety B.V. wil een bijdrage leveren aan een duurzame en veilige omgeving. Dit doen we door slagvaardig en probleemoplossend zaken aan te pakken zonder de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen.

Niet alleen willen we de verspreiding van bodemverontreiniging beheersen, maar ook een grotere bescherming bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem en aan de aannemers en de vervoerders van uitgegraven bodem.

Wij willen een toonaangevende partner zijn met de nadruk op langdurige relaties waarin wij de klant ontzorgen.

Werken bij

Wilt u ook aan de slag bij Bodem Safety B.V.?

Vul dan hier het formulier in.
Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Ook kunt u ons bellen of mailen.

Mail: info@bodemsafety.nl

Telefoonnummer: +31 623749710

  Bekijk onze vacatures voor:

  Contact

  Wilt u met ons in contact komen?

  Algemene Gegevens:

  Jip en Janneke 73
  4207 VG Gorinchem
  Email: info@bodemsafety.nl

  Mail of bel gerust.

  Contactpersoon:
  Sjors Buik
  Telefoonnummer: +31 623749710

  KvK nummer: 67837212
  Bank: NL21 RABO 0316 2490 68

  Neem contact met ons op