06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

R-DLP-er inhuren

Het inhuren van een R-DLP-er van Bodem Safety B.V. is nodig, wanneer na een gedegen bodemonderzoek op uw locatie is gebleken dat er sprake is van bodemverontreiniging.

De aanwezigheid van een Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten is met name van belang als er sprake is van bodemvervuiling waar vluchtige stoffen en/of asbest aanwezig is.

Helaas hebben we overal ter wereld en dus ook in Nederland, te maken met verontreinigde bodem. De oorzaak van vervuilde grond, waterbodem, grondwater en landbodem stamt uit het verleden. Plekken waar bodemverontreiniging vaak voorkomt zijn de plaatsen waar garages, fabrieken, chemische wasserijen en tankstations hebben gestaan. Garages vervuilen de grond veelal met olie en allerlei andere schadelijke stoffen. Maar ook stortplaatsen zijn grote vervuilers waar het gaat om verontreinigde grond, vervuilde waterbodem en landbodemverontreiniging.

Ook landbouwgrond heeft heel vaak te maken met vervuilde landbodem en waterbodemverontreiniging. Deze verontreiniging wordt veelal veroorzaakt door het gebruik van, inmiddels verboden, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

R-DLP voert H2S meting uit boven peilbuis
R-DLP voert H2S meting uit boven peilbuis.

Schadelijke stoffen in de bodem

taken van de Geregistreerde Deskundigen Leidinggevende Projecten van Bodem Safety
Geregistreerde Deskundigen Leidinggevende Projecten van Bodem Safety die een bodemvocht meting uitvoert.

Bij bodemvervuiling is er altijd sprake van verontreiniging door vluchtige en/of niet-vluchtige stoffen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens, dier, natuur en milieu. Sommige stoffen zijn enorm schadelijk voor de gezondheid en kunnen zelfs kanker en andere zeer ernstige ziektes en aandoeningen veroorzaken. Deze schadelijke stoffen worden middels bodemsanering uit de vervuilde bodem, verontreinigde landbodem, vervuilde waterbodem, verontreinigde grond en vervuild (grond)water verwijderd.

In Nederland heeft de Wet en Regelgeving bepaald dat al deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens bepaalde voorschriften. Het toezicht op deze werkzaamheden wordt dan ook gedaan door één van onze Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten, of Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze R-DLP-er’s en DLP-er’s zullen dan ook gedurende het hele project continu bij alle werkzaamheden aanwezig zijn.

Bodem Safety B.V. verhuurt vakbekwame Deskundig Leidinggevende Projecten. Onze R-DLP-ers zijn vakmensen die flexibel inzetbaar zijn voor de gehele duur van elk willekeurig project.

Voorbeelden van bodemvervuilende vluchtige en niet-vluchtige stoffen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

 • Stoffen die ontstaan als organische materialen zoals tabak, voedingsmiddelen, hout en fossiele brandstoffen niet volledig worden verbrand

Aromatische koolwaterstoffen (vaak rondom tankstations en garages)

 • Benzeen (meest schadelijk)
 • Tolueen
 • Xyleen

 Gechloreerde koolwaterstoffen (bij veel industrieën)

 • Dichloorethaan
 • Dichlooretheen
 • PCB’s
 • Dioxines
 • Vinylchloride (Grondstof van PVC en meest schadelijk)
 • Tetrachlooretheen

Cyaniden (veel voorkomend in de bodem waarop een gasfabriek of metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan)

Zware metalen (zes soorten die veel voorkomen in vervuilde grond)

 • Lood
 • Zink
 • Kwik
 • Koper
 • Arseen
 • Cadmium

Bestrijdingsmiddelen

 • DDT
 • Drins (Aldrin, Dieldrin en Endrin)
 • HCH’s

Asbest

R-DLP graafwerkzaamheden i.v.m. olie verontreiniging
R-DLP graafwerkzaamheden i.v.m. olie verontreiniging.

De R-DLP-er

R-DLP tank
R-DLP opgegraven en schoongemaakte tank.

De R-DLP-er is bevoegd te werken met de veiligheidsklasse Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart EN Oranje tot en met Rood niet- vluchtig.

Alle Geregistreerd Deskundig Leidingevende Projecten zorgen tijdens de gehele duur van de bodemsanering ervoor, dat er veilig en geheel conform alle voorschriften gewerkt wordt. De R-DLP-er van Bodem Safety B.V. is bevoegd te werken in of met verontreinigde grond conform CROW 400. Hij beschikt over uitermate goede leidinggevende kwaliteiten. Onze R-DLP-er’s werken altijd samen met een hogere veiligheidsdeskundige (HVK). De R-DLP van Bodem Safety B.V. is in staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren in opdracht van de hogere veiligheidskundige.

De in te huren R-DLP-ers van Bodem Safety B.V. zijn altijd flexibel inzetbaar en waarborgen tevens bij ieder project alle vereiste kennis met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Onze Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten hebben het diploma R-DLP 400. Zij zijn opgeleid bij door CROW erkende instituten. Tevens beschikken zij over alle nodige extra certificaten.

Wat zijn de taken van onze R-DLP-er’s

 • R-DLP geeft invulling aan de maatregelen welke door de HVK zijn opgenomen in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
 • Heeft uitstekende leidinggevende kwaliteiten
 • Begeleidt projecten waarbij mogelijk blootstellings-risico aanwezig is bij grond-roerende activiteiten
 • Bepaalt en controleert de veiligheidsklassen
 • Schaalt maatregelen op of af, passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren in opdracht van de veiligheidskundige.
 • Verricht zelfstandig betrouwbare en effectieve bodem-, vocht- concentratie- en luchtkwaliteitsmetingen
 • Gebruikt voor alle metingen hoogwaardige meetapparatuur, zoals b.v. een bodemvochtmeter en PID meter
 • Controleert de status van het bij de werkzaamheden gebruikte materieel, materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen op juistheid en bruikbaarheid.
 • Geeft voorlichting en instructie over de risico’s en de te treffen maatregelen, aan werknemers en derden die de verontreinigde zone moeten betreden
 • Het onderscheiden van bodemvreemde materialen zoals; puin, (secundaire) bouwstoffen en asbestverdachte materialen
 • Het herkennen van de aanwezigheid van asbest of asbestdeeltjes
 • Letten op organoleptische waarnemingen (zicht, reuk)
 • Tekenen voor al het nodige papierwerk
 • Verzorgt het (digitale) logboek en voert werkplekinspecties uit
 • Controleren dat alle verplichte meldingen omtrent de bodemsanering aan het bevoegde gezag zijn verricht
 • Controleert of er een goede afzetting (weg)afzetting op het bouwterrein aanwezig is
 • Houdt het logboek bij geheel conform Crow 400
 • Controleert het logboek op volledigheid

Bovenstaande lijst bestaat uit belangrijke taken van de Geregistreerde Deskundigen Leidinggevende Projecten van Bodem Safety B.V.

R-DLPer meet bodemvervuilende vluchtige en niet-vluchtige stoffen
R-DLP-er meet of er schadelijke dampen vrijkomen.

U wilt één van onze R-DLP-ers inhuren?

Bodem Safety; Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering

Wij verhuren deskundige vakmensen voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.
Bent u op zoek naar een R-DLP-er?