06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

MVK-er inhuren

Het inhuren van een Middelbaar Veiligheidskundige van Bodem Safety B.V. is nodig wanneer er sprake is van risicovolle werkzaamheden bij grond-, bodem- en grondwatersaneringen. Ook is de aanwezigheid van één van onze MVK-ers nodig bij het voorbereiden en het veiligheidskundig begeleiden van allerlei werkzaamheden die gepaard gaan met saneren van verontreinigde grond, vervuilde landbodem, verontreinigd grondwater en verontreinigde waterbodem. De MVK-er houdt toezicht tijdens het uitvoeren van alle risicovolle werkzaamheden gedurende het hele proces. De Middelbaar Veiligheidskundigen van Bodem Safety B.V. hebben allemaal een praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van alle veiligheidsklassen en arbeidsomstandigheden.

Net als onze Hogere Veiligheidskundigen, zorgen de MVK-ers er ook voor dat de gehele organisatie die betrokken is bij de bodemsanering werkzaamheden, veilig werkt en biedt tevens de structuur om de nodige veiligheid voor de werknemers te waarborgen.

In Nederland hebben we helaas nog steeds te maken met verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, vervuilde landbodem en verontreinigde waterbodem. Alle deze vormen van verontreiniging worden veroorzaakt door zeer giftige stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier, klimaat en het milieu. Ernstig verontreinigde grond komt voor op plekken waar bijvoorbeeld gas- of chemische fabrieken hebben gestaan, of nog staan en gesloopt gaan worden om plaats te maken voor nieuw bouwterrein. Ernstig vervuilde grond komt ook veel voor op plaatsen waar chemische wasserijen, tankstations, garages en stortplaatsen hebben gestaan. Er werd gewerkt met zeer schadelijke en giftige stoffen die allemaal in de grond, grondwater en waterbodem zijn beland. Deze stoffen verdwijnen nooit uit zichzelf en dienen middels bodemsanering te worden verwijderd.

Ook landbouwgrond heeft heel vaak te maken met vervuilde landbodem en waterbodemverontreiniging. Deze verontreiniging wordt veelal veroorzaakt door het gebruik van, inmiddels verboden, gevaarlijke bestrijdingsmiddelen.

MVK voert controlemeting uit
MVK-er voert controlemeting uit
MVKer inhuren pompstation sanering
Pompstation sanering

Landbouwgrond

MVKer inhuren Depot klasse Oranje
Depot klasse oranje

Ook de landbodem van landbouwgrond kan ernstig verontreinigd zijn. Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door het gebruik van zeer gevaarlijke en giftige bestrijdingsmiddelen. Gelukkig zijn de meeste van deze middelen inmiddels verboden bij de wet, de vervuiling zit echter nog steeds in de landbodem. Voordat de landbodem geschikt kan worden gemaakt tot bijvoorbeeld bouwgrond, dienen deze verontreinigingen uit de bodem te worden gehaald.

Het is natuurlijk van enorm belang de vervuilde landbodem, alsook de verontreinigde grond, vervuilde waterbodem en verontreinigd grondwater op een verantwoorde manier te saneren. Op het moment dat er gewerkt wordt met giftige en schadelijke stoffen in de grond, het grondwater, de landbodem en waterbodem, dan gelden hiervoor zeer specifieke regels. Hetzelfde geldt voor werken in verontreinigde baggerspecie.

Bodem Safety B.V. verhuurt vakbekwame MVK-ers (Middelbaar Veiligheidskundigen), met specialistische kennis en passie voor hun werk, om dit voor u te verzorgen!

Schadelijke en giftige stoffen in de verontreinigde bodem

Schadelijke en giftige stoffen worden onderverdeeld in twee categorieën; niet vluchtige stoffen en vluchtige stoffen. Deze twee categorieën hebben tegenwoordig een klasse-aanduiding. Zo kent men nu de veiligheidsklasse Oranje tot en met veiligheidsklasse Rood niet- vluchtig, en de veiligheidsklasse Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart. Al deze verontreinigde stoffen zijn schadelijk en giftig voor mens en dier, alsmede voor de natuur en het milieu. Een behoorlijk aantal van deze stoffen kunnen zelfs kankerverwekkend zijn, of andere ernstige ziektes en aandoeningen veroorzaken.

MVKer inhuren invoer kabel klasse rood NV
Invoer kabel klasse rood NV

De meest voorkomende vervuilende stoffen

Carcinogene stoffen en Mutagene stoffen, waaronder

 • Benzidine
 • Kwarts
 • Ethyleenoxide
 • Vuurvaste keramische vezels
 • Chloormethyl

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

 • Dit zijn stoffen die ontstaan als organische stoffen zoals; voedingsmiddelen, hout, tabak en fossiele brandstoffen niet volledig worden verbrand

Zware metalen (zes soorten die veel voorkomen in de ernstig vervuilde bodem)

 • Lood
 • Koper
 • Zink
 • Kwik
 • Cadmium
 • Arseen

Cyaniden

 • Deze vorm van vervuiling komt veel voor in de verontreinigde bodem waar een metaalverwerkingsbedrijf of gasfabriek heeft gestaan

Aromatische koolwaterstoffen

 • Xyleen
 • Benzeen
 • Tolueen

Gechloreerde koolwaterstoffen (komt vaak voor in de verontreinigde grond rondom veel industrieën)

 • Tetrachloretheen
 • PCB’s, oftewel Polychloorbifenylen (deze schadelijke stoffen komen voor in bepaalde soorten bouwmaterialen, olie, plastic en bepaalde bestrijdingsmiddelen met chloor)
 • Vinylchloride ( Is een grondstof van PVC en valt onder de categorie meest schadelijk)
 • Dichlooretheen
 • Dioxines
 • Dichloorethaan

Asbest 

Bestrijdingsmiddelen die de landbodem (landbouwgrond) ernstig vervuilen

 • Drins (Dieldrin, Aldrin en Endrin, deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in de vervuilde landbodem die als landbouwgrond werd gebruikt)
 • DDT (Dichloor Difenyl Trichloorethaan, een moeilijk afbreekbare insecticide)
 • HCH’s

Het inzetten van een MVK-er is altijd te adviseren bij saneringen van verontreinigde grond, verontreinigde landbodem, bevuilde waterbodem,vervuild grondwater en de waterbodem, maar wanneer de verontreiniging wordt veroorzaakt door Carcinogene en mutagene stoffen (CM stoffen), dan is de inzet van een HVK-er verplicht.

De MVK-er

DLP-er tijdens proefsleuf graven
Een MVK-er werkt vaak nauw samen met een DLP-er. Dit is DLP tijdens het graven van een proefsleuf.

De Middelbaar Veiligheidskundige heeft een beleidsmatige, praktische en oplossingsgerichte werkstijl bij het adviseren op het gebied van  bodemverontreiniging en arbeidsomstandigheden. De MVK-er wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten zonder Carcinogene of Mutagene stoffen (CM stoffen) en werkt vaak nauw samen met een HVK-er en/of DLP-er. Hij of zij is sturend in het werkgebied en zeer praktijkgericht. De MVK-er zal dan ook veel en actief in het werkgebied aanwezig zijn.

De MVK-er is toezichthouder tijdens het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden gedurende het saneringsproces en concentreert zich veelal  op de veiligheid op de werkvloer. Tevens concentreert de middelbaar veiligheidskundige zich op de directe operationele risico’s bij bodemsaneringen en geeft richting aan het te voeren veiligheidsbeleid.

De MVK-er is deskundig op het gebied van veiligheid op de werkvloer en beschikt over alle benodigde kennis over de wet en regelgeving omtrent bodemsaneringen en veiligheidsonderwerpen. Zij begeleiden alle werkzaamheden in en met verontreinigde bodem tijdens het saneringsproces en stellen de veiligheidsklassen vast.

Werkzaamheden en activiteiten van een MVK-er

 • Controleren van opgestelde V&G plannen
 • Opstellen van V&G plannen
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de opgestelde V&G plannen
 • Uitvoeren van inspecties op locatie
 • Het inventariseren van risico’s en het beoordelen van werksituaties
 • Doorvoeren van maatregelen ter vergroting van de veiligheid
 • Instrueren van medewerkers
 • Adviseren van het management en/of directie
 • Inspecteren en controleren of het veiligheidsbeleid voldoende wordt nageleefd
 • Het maken van RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
 • Doet ongevallen onderzoek wanneer nodig
 • Het oplossen van eventuele klachten
 • Opstellen en uitvoeren van LMRA (Laatste minuut risico analyse)
 • Third-party beoordelingen
 • Adviseren op het gebied van de arbeidsveiligheid
 • Het doen van geluidsmetingen
 • Verzorgt luchtkwaliteitsmetingen
 • Doet blootstellingsmetingen
 • Het adviseren en schrijven van het arbobeleid en arbozorg
 • Werkplekbeoordeling en werkplekinspectie
 • Adviseert op het gebied van bedrijfshulpverlening
Tijdelijke uitplaatsing in verband met aanbrengen glasvezel
Tijdelijke uitplaatsing in verband met aanbrengen glasvezel.

Heeft u een middelbaar veiligheidskundige nodig? Huur één van onze MVK-ers in!

Bodem Safety B.V.; Uw partner bij de uitvoering van Bodem- en Waterbodemsaneringen.

Wij verhuren deskundige MVK-ers voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.