06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

BRL SIKB

Deze richtlijnen zijn voor;

BRL SIKB 1000 – Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor partijkeuringen (veldwerker)

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000 betreft een proces in de zin van NENEN-ISO/IEC 17065. De input voor dit proces bestaat uit de specifieke inhoud van de opdracht en de gegevens over de te bemonsteren partij grond, baggerspecie of bouwstoffen. De output van het proces bestaat uit een aan de hand van deze input goed uitgevoerde monsterneming. De output is tastbaar in de vorm van genomen monsters en verslaglegging van de monsterneming.

Protocollen:

 • 1001 – monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
 • 1002 – monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen
 • 1003 – monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen
 • 1004 – monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen

BRL SIKB 1000 beschrijft:

Eisen aan monsterneming voor partijkeuringen

De eisen aan de uitvoering van monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, zijn vastgelegd in de volgende protocollen:

 • Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (protocol 1001)
 • Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002
 • Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (protocol 1003
 • Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (protocol 1004)

Eisen aan de certificaathouder, zoals:

 • Kwaliteitssysteem
  De certificaathouder onderhoudt een kwaliteitsmanagementsysteem waarin de primaire bedrijfsprocessen (ontwerpbeoordeling, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, planning, realisatie, uitvoering van tussen- en eindcontroles en oplevering) geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en werkinstructies), zodanig dat de kwaliteit van het uitgevoerde proces is geborgd en verbeterd conform de PDCA-cyclus
 • Borging eisen in kwaliteitssysteem
 • In beeld brengen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Opdrachtvorming
  De certificaathouder maakt in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk dat de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn worden uitgevoerd, onder vermelding van het betreffende protocol.
 • De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgesloten met een rapportage
 • Opleidings- en ervaringseisen

BRL SIKB 1000 bijlagen:

 • Modelrapportage certificatieonderzoek individuele monsternemers
 • Modelrapportage certificatieonderzoek overige vereisten uit de BRL
 • Stroomschema keuze van het toe te passen protocol
 • Indicatief overzicht steenachtige bouwstoffen
 • Eisen aan certificeringsproces en certificatie-instelling

BRL SIKB 2000 – Beoordelingsrichtlijn veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek (veldwerker)

Deze beoordelingsrichtlijn legt proces- en organisatorische eisen vast waaraan een organisatie die zich wil laten certificeren en de certificatie-instelling moeten voldoen bij het verkrijgen en verlenen van het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’. Deze beoordelingsrichtlijn en de daarbij horende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 vormen samen het certificatieschema ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’. Dit certificatieschema bevat alle eisen op grond waarvan een procescertificaat wordt afgegeven of gecontinueerd voor het verrichten van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

Protocollen:

 • 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
 • 2002 – Het nemen van grondwatermonsters
 • 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
 • 2018 – Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem

BRL SIKB 2000 beschrijft:

Eisen aan de uitvoering

De eisen aan de uitvoering van veldwerk zijn, zo veel mogelijk gekwantificeerd, vastgelegd in de hieronder vermelde protocollen.

 • 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
 • 2002 Het nemen van grondwatermonsters
 • 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
 • 2018 Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem

Eisen aan het proces

 • Opdrachtvorming met de opdrachtgever
 • Primair proces
 • Werkzaamheden op een veldwerklocatie
 • Veldwerkverslag

Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem

BRL SIKB 6000 – Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (MKB)

In deze beoordelingsrichtlijn staan alle relevante eisen op grond waarvan een certificatie-instelling een procescertificaat afgeeft of continueert voor milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. BRL SIKB 6000 en de bijbehorende protocollen vormen samen een certificatieschema. Op basis van het certificatieschema worden kwaliteitsverklaringen afgegeven in de vorm van een procescertificaat.

Protocol:

 • 6001 – Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
 • 6002 – Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg
 • 6003 – Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen

Bron; BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg

BRL SIKB 6000 beschrijft:

 • Eisen aan het proces
 • Eisen aan het kwaliteitssysteem

BRL SIKB 7000 –Beoordelingsrichtlijn uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem KVP

In deze beoordelingsrichtlijn zijn de eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het procescertificaat voor de uitvoering van een (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem.

Protocol:

 •  7001 – Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
 •  7002 – Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
 •  7003 – Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
 •  7004 – Tijdelijke uitplaatsing van grond

Bron; BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

BRL SIKB 7000 beschrijft:

 • Eisen aan het proces
 • Eisen aan het kwaliteitssysteem