06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

MKB-er inhuren

Heeft u te maken met verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, vervuilde waterbodem of landbodem en gaat er op deze locatie een bodemsanering project van start? Dan kunt u bij Bodem Safety B.V. één van onze ervaren MKB-ers inhuren. Het inhuren van een Milieukundig Begeleider via Bodem Safety B.V. is noodzakelijk waar het gaat om milieukundige begeleiding gedurende het saneringsproces. Vanuit de Wet Bodembescherming is de aanwezigheid van een milieukundig begeleider tijdens iedere vorm van bodemsanering verplicht. De Milieukundige Begeleider zal dan ook vanaf de start tot aan het eindresultaat aanwezig zijn.

De milieukundige begeleider heeft een toezichthoudende en adviserende functie richting de opdrachtgever en/of de directie. Milieukundige begeleiding dient altijd te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Bovendien controleert de MKB-er of de sanering wordt uitgevoerd volgens de gestelde eisen en regels van het bevoegd gezag.

De MKB-er is betrokken bij twee belangrijke taken, namelijk;

 • De milieukundige processturing van de saneringsuitvoering, welke de deskundige aansturing van de bodemsanering in het veld omvat

Waarbij onderstaande taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie of opdrachtgever;

 1. Het aangeven van de bestemming van de vrijgekomen grond- en afvalstromen, alsmede de eventuele vrijgekomen bagger.
 2. Het aangeven van de verontreinigingsgrenzen.
 • De milieukundige verificatie
MKBer inhuren milieukundig begeleider tijdens stal sanering
Milieukundig begeleider tijdens stal sanering

Schadelijke stoffen in de verontreinigd grond en bodem

Onder schadelijke en giftige stoffen zijn er twee categorieën. Vluchtige stoffen en niet vluchtige stoffen. Deze stoffen hebben een klasse aanduiding, welke Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart, en Oranje tot en met Rood niet- vluchtig betreft.

Deze stoffen zijn de veroorzakers van verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, ze veroorzaken vervuilde landbodem en vervuild waterbodem. Veel van deze stoffen kunnen allerlei ziektes veroorzaken. Sommigen van deze schadelijke stoffen zijn zelfs zo giftig dat ze kankerverwekkend kunnen zijn. Al deze stoffen zijn schadelijk voor natuur, milieu, mens en dier.

Veel van deze verontreiniging in de grond en waterbodem stamt nog uit het verleden en kent talloze oorzaken. Ernstige vervuilde plekken zijn de plaatsen waar bijvoorbeeld tankstations, garages, fabrieken en chemische wasserijen hebben gestaan. Er werd gewerkt met schadelijke stoffen, zoals olie en andere schadelijke chemische stoffen. Maar ook stortplaatsen zijn veroorzakers van verontreinigde grond, grondwater en vervuilde waterbodem.

Landbouwgrond heeft veelal te maken met verontreinigde landbodem door het gebruik van gevaarlijke, giftige bestrijdingsmiddelen. Deze zijn inmiddels verboden te gebruiken, maar de vervuiling zit nog steeds in de landbodem.

Het is dus uitermate belangrijk om de verontreiniging grond verantwoord te saneren. Zodra er gewerkt gaat worden in of met giftige en schadelijke stoffen verontreinigde grond, verontreinigd (grond)water en/of verontreinigde baggerspecie/waterbodem, dan gelden hier specifieke regels voor.

Bodem Safety B.V. verhuurt gecertificeerde en vakbekwame milieukundige begeleiders, met specialistische kennis en passie voor hun werk, om dit voor u te verzorgen!

Enkele voorbeelden van schadelijke stoffen in de verontreinigde bodem

Aromatische koolwaterstoffen, waarvan;

 • Tolueen
 • Benzeen (de meest schadelijke)
 • Xyleen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s);

 • Dit zijn stoffen die ontstaan als organische stoffen zoals; voedingsmiddelen, hout, tabak en fossiele brandstoffen niet volledig worden verbrand

Cyaniden 

 • Deze vorm van vervuiling komt veel voor in de verontreinigde bodem waar een gasfabriek, of een metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan

Gechloreerde koolwaterstoffen (komt vaak voor in de verontreinigde grond rondom veel industrieën)

 • PCB’s, oftewel Polychloorbifenylen (deze schadelijke stoffen komen voor in bepaalde soorten olie, bouwmaterialen, plastic en bepaalde bestrijdingsmiddelen met chloor)
 • Dioxines
 • Vinylchloride ( Is een grondstof van PVC en valt onder de categorie meest schadelijk)
 • Dichloorethaan
 • Dichlooretheen
 • Tetrachloretheen

Zware metalen (zes soorten die veel voorkomen in de ernstig vervuilde bodem)

 • Zink
 • Koper
 • Lood
 • Arseen
 • Kwik
 • Cadmium

Bestrijdingsmiddelen die de landbodem (landbouwgrond) ernstig vervuilen

 • DDT (Dichloor Difenyl Trichloorethaan, een moeilijk afbreekbare insecticide)
 • HCH’s
 • Drins (Aldrin, Dieldrin en Endrin, deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in de vervuilde landbodem die als landbouwgrond werd gebruikt)

Asbest

Signalering sanering schadelijke en giftige stoffen
Signalering sanering schadelijke en giftige stoffen
MKB voert XRF-meting uit
MKB voert XRF-meting uit

De taken en verantwoordelijkheden van onze MKB-er

Milieukundige processturing;

 • Houdt toezicht of de sanering volgens het saneringsplan verloopt
 • Sturen van bodemsanering werkzaamheden
 • Aangeven van de ontgravingsgrenzen
 • Geeft het depot aan waarin ontgraven verontreinigde grond en afvalstoffen moeten worden opgeslagen
 • Is verantwoordelijk voor het vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Het vastleggen van eventuele afwijkingen ten behoeve van de evaluatierapportage
 • Hij geeft de mogelijkheden aan om bij te sturen wanneer er afwijkingen zijn
 • Eventueel opstellen van revisieplannen
 • Hij verricht monsternemingen
 • Verricht analyses ten behoeve van de controle op de naleving van de afgegeven vergunningen en ontheffingen
 • Hij houdt alle verzamelde gegevens in het saneringsboek bij, evenals de rapportages
 • Assisteert de projectleider bij het rapporteren van alle eventuele afwijkingen aan de directie
 • Verleent assistentie bij de rapportage van alle verzamelde gegevens
 • Adviseert over de grondwateronttrekking
 • Verricht controlemetingen aan, bijvoorbeeld, peilbuizen, influent en effluent van de waterzuivering en/of lozing
 • Rapportage van de verzamelde gegevens

Milieukundige verificatie;

 • Controleren of de sanering volgens het saneringsplan en de door het bevoegd gezag daarop afgegeven is uitgevoerd
 • Vastleggen van de bodemsanering
 • Het vastleggen van de eventuele restverontreiniging. Onderdelen van deze taken zijn;
 1. Monsterneming en analyse van grond en grondwater in het kader van de eindcontrole, waarvan de wijze van de eindcontrole staat beschreven in het saneringsplan of wordt uitgewerkt in een afzonderlijk verificatieplan
 2. Bij grote saneringen of langdurige grondwatersaneringen assisteert hij de projectleider bij het opstellen van een verificatieplan, waarin wordt beschreven op welke momenten en kritische punten een tussentijdse controle op de voortgang verricht wordt
 3. Monsterneming en analyse van grond en grondwater in het kader van de vastlegging van eventuele restverontreinigingen
 4. Eventuele tussentijdse controles conform het verificatieplan. Dit gebeurt onder andere op de ijkmomenten in geval van  langdurige grondwatersaneringen
 5. Het assisteren van de projectleider bij de rapportage van de gegevens en de resultaten van het saneringsevaluatierapport

Vakbekwaamheden en kwaliteiten van de MKB-ers van Bodem safety B.V.

 • Onze Milieu Kundige Begeleiders zijn allen vakbekwaam. Zij beschikken over het BRL SIKB 6000 certificaat (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg)De protocollen die van toepassing kunnen zijn op de werkzaamheden van onze Milieukundige begeleiders;
  • Het VKB protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodem met conventionele methoden)
  • VKB protocol 6002 (milieukundige begeleiding en evaluatie van landbodem met In Situ methoden
  • VKB protocol 6003 (milieukundige begeleiding en evaluatie van waterbodemsanering
  • En het VKB protocol 6004 (milieukundige begeleiding nazorg)

  Tevens hebben zij specialistische kennis van de uitvoeringseisen met betrekking tot bodemsanering uit de BRL SIKB 7000 en protocol 7001/7002 en 7003

Tanksanering MKB
Tanksanering

Bodem Safety; Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering

Wilt u één van onze ervaren en vakbekwame MKB’ers inhuren?

Wij verhuren deskundige vakmensen voor veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde grond en waterbodem.