06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

CROW 400

Deze richtlijnen zijn voor;

Sinds 1 januari 2018 is de publicatie CROW 400 de nieuwe veiligheidsrichtlijn van het CROW, voor alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem.

CROW 400 vervangt met deze nieuwe herziene richtlijn de oude richtlijnen zoals men die kende als de richtlijnen;

 • P132 (werken in of met verontreinigde grond en of grondwater)
 • P307 (kabels en leidingen in verontreinigde bodem)

CROW 400 is sinds januari 2018 van toepassing op alle grondroerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

 • grondverzet
 • Bodemsanering
 • Bodemonderzoeken
 • Lijnvormige infrastructuur
 • waterbodem
 • landbodem
 • Secundaire bouwstoffen

De nieuwe herziene richtlijn CROW 400 is gericht op;

 • Meer maatwerk bij het bepalen van de veiligheidsmaatregelen waardoor onnodig gebruik van maatregelen wordt beperkt.
 • Risicogestuurd werken met verontreinigde grond, en grondwater. Hierbij wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen.
 • Alle medewerkers die grondroerende werkzaamheden uitvoeren, zullen met en door specifieke maatregelen beter worden beschermd.

Belangrijkste wijzigingen

CROW 400 volgt het bouwproces. Wat wil zeggen dat aan de hand van het processchema de verschillende handelingen worden beschreven ten aanzien van Arbo en Milieu. Dat procesgedeelte bestaat uit verschillende fases, namelijk;

 • Voorbereiding
 • Initiatief
 • Ontwerp
 • Onderzoek
 • Uitvoering
 • Gebruik

Wijziging Arbobesluit, welke begin 2017 is gewijzigd. Dit houdt in dat;

 • In artikel 2.28 specifiek beschreven staat, dat de risico’s voor bodemverontreiniging en asbest geïnventariseerd moeten worden, welke van start gaan in de ontwerpfase.
 • Het inventariseren van deze risico’s de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zal zijn en deze zal worden vastgelegd in het V&G plan.
 • Vanaf de kleurcode oranje een V&G plan is verplicht.

Het Bodembeleid en Arbo zijn losgekoppeld voor de klasse ‘niet vluchtig’

Niet-vluchtige stoffen, zoals lood en PAK, zullen worden getoetst aan de SRC ( Serious Risk Concentrations) en zullen niet meer aan de interventiewaarde worden getoetst.
Een uitzondering hierin is, dat het alsnog kan voorkomen dat voor niet vluchtige stoffen zoals voor metalen, een interventiewaarde wordt gesaneerd, maar dat Arbo-maatregelen beperkt zijn.
Vluchtige stoffen die nog wel worden getoetst aan de interventiewaarde zijn stoffen zoals tolueen en benzeen.

Wijziging Startoverleg

Voor de aanvang van de uitvoeringsfase zal er altijd een startoverleg tussen de uitvoerende partij en de opdrachtgever georganiseerd worden in de voorbereidingsfase. Bij dit overleg is bij voorkeur ook een bodemadviseur aanwezig. Het doel van dit startoverleg, is het toelichten en overdragen van de bodeminformatie op basis van het opgestelde V&G-plan.

Wijziging Risico gestuurd werken

Per werksituatie worden de beschermingsmaatregelen voor het werken met verontreinigde bodem en waterbodem bepaald.
Er zal per locatie een afweging van de risico’s worden gemaakt van onder andere;

 • De aanwezige verontreinigingen (soort en mate van de verontreinigingen)
 • De uit te voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld graven of K&L werkzaamheden)
 • De ventilatiemogelijkheden op de werklocatie (bij vluchtige stoffen)
 • De omgeving (diepe sleuf, maaiveld, hoge omliggende bebouwing, en dergelijke)

Betrokkenheid veiligheidskundige (MVK en HVK)

In de ontwerpfase wordt een veiligheidskundige betrokken om de invloed van het werken met verontreinigde bodem in projecten te bepalen. Hij bekijkt en beslist tevens welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Basishygiëne en basiskennis eveneens van toepassing bij werk buiten een veiligheidsklasse

Mocht het zo zijn dat er niet wordt gewerkt in een veiligheidsklasse, dan wordt verwacht dat medewerkers zich
houden aan de basishygiëne. Tevens wordt er van hen verwacht dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.

Nieuwe veiligheidsklassen. Geen T-F klassen meer

 • Niet vluchtig (oranje, rood en zwart)
 • Vluchtig (oranje, rood en zwart)

Verdere wijzigingen CROW 400

 • Carcinogene en Mutagene vluchtige stoffen worden boven Interventiewaarden ingedeeld in veiligheidsklasse zwart vluchtig
 • DLP is gewijzigd in R-DLP
 • Rapportage van vooronderzoek conform NEN 5725: 2017 en NEN 5717
 • Alle deskundigen, zoals MVK, HVK en Arbeidshygiënist, moeten zich registreren als DLP-R (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten)
 • Aandacht voor respirabele asbestvezels
 • Secundaire bouwstoffen zijn meegenomen in de systematiek
 • Wijziging van SRC humaan, naar SRC-arbo

Niet gewijzigd

De eigenschappen van de stoffen die de bodem hebben verontreinigd, de blootstellingsroutes en de beschermingsmiddelen zijn niet veranderd. De wijze waarop medewerkers blootgesteld en beschermd kunnen worden verschilt niet met de Publicatie 132.