06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bodem Safety B.V., gevestigd te Gorinchem, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67837212 (Bodem Safety B.V.).

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Bodem Safety B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Bodem Safety B.V.

- opdrachtgever: de wederpartij van Bodem Safety B.V.

- overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, uitnodiging tot het doen van een aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bodem Safety B.V. en de opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden gelden mede ten behoeve van derden die door Bodem Safety B.V. bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bodem Safety B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Bodem Safety B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes van Bodem Safety B.V. zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bodem Safety B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, leges en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bodem Safety B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bodem Safety B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bodem Safety B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bodem Safety B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander met inachtneming van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Met name bij opdrachten die (mede) bestaan uit het verrichten van een bodemonderzoek kan Bodem Safety B.V. gelet op de aard van deze werkzaamheden, geen garanties verstrekken omtrent de volledigheid en representativiteit van haar bevindingen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bodem Safety B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan bodem Safety B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bodem Safety B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, waaronder begrepen gegevens over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die de perceelsgrenzen niet overschrijden, niet tijdig aan Bodem Safety B.V. zijn verstrekt, heeft Bodem Safety B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bodem Safety B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bodem Safety B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bodem Safety B.V. kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bodem Safety B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Bodem Safety B.V. of door Bodem Safety B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Bodem Safety B.V. voor alle aanspraken van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bodem Safety B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bodem Safety B.V. de opdrachtgever hierover inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bodem Safety B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Bodem Safety B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bodem Safety B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Bodem Safety B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan wordt deze termijn geacht indicatief te zijn en niet fataal. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Bodem Safety B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bodem Safety B.V. geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Bodem Safety B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bodem Safety B.V. niettemin gerechtigd tot tussentijdse verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Voorts is Bodem Safety B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 7. Bovendien mag Bodem Safety B.V. het honorarium verhogen wanneer – zonder dat zulks aan Bodem Safety B.V. kan worden toegerekend – tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst in zodanige mate onjuist werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Bodem Safety B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Bodem Safety B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen Bodem Safety B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Bodem Safety B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft terzake de betaling binnen de in het eerste lid genoemde termijn van veertien dagen, dan wel binnen een uitdrukkelijk overeengekomen andere betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan aan Bodem Safety B.V. de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surséance van betaling van, of het toepasselijk worden van een schuldsaneringsregeling op de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Bodem Safety B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Bodem Safety B.V. heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bodem Safety B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 5. Bodem Safety B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Bodem Safety B.V. is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de in het eerste lid genoemde termijn van veertien dagen, dan wel binnen een uitdrukkelijk overeengekomen andere betalingstermijn.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bodem geleverde zaken, daaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Bodem Safety B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Bodem Safety B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Bodem Safety B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Bodem Safety B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Bodem Safety B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bodem Safety B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Bodem Safety B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bodem Safety B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bodem Safety B.V. in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Bodem Safety B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bodem Safety B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Bodem Safety B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bodem Safety B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden, ui onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bodem Safety B.V., zal Bodem Safety B.V. in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bodem Safety B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Bodem Safety B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst al dan niet door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Bodem Safety B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is Bodem Safety B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bodem Safety B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bodem Safety B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Bodem Safety B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen doordat de overeenkomst niet wordt nagekomen maar ontbonden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien Bodem Safety B.V. krachtens wet of overeenkomst voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Bodem Safety B.V. voor directe schade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bodem Safety B.V. in voorkomend geval te verstrekken uitkering.
 3. Indien de in het tweede lid bedoelde verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bodem Safety B.V. te allen tijde beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte factuurbedragen terzake het gedeelte van de opdracht terzake waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de in voorkomend geval gebrekkige prestatie van Bodem Safety B.V. alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze gebrekkigheid niet aan Bodem Safety B.V. toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Bodem Safety B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bodem Safety B.V. of haar ondergeschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart Bodem Safety B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bodem Safety B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bodem Safety B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bodem Safety B.V. worden daaronder begrepen.
 3. Bodem Safety B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bodem Safety B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zulks leidt tot een verplichting om schade die de andere partij daardoor lijdt, te vergoeden.
 5. Voor zoveel Bodem Safety B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bodem Safety B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bodem Safety B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Bodem Safety B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bodem Safety B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bodem Safety B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Bodem safety toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Bodem Safety B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bodem Safety B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Bodem Safety B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens door Bodem Safety B.V. te verlenen toestemming, medewerkers van Bodem Safety B.V. of van ondernemingen waarop Bodem Safety B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechtbank ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Bodem Safety B.V. te allen tijde het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Bodem Safety B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 67837212 (Bodem Safety B.V.).
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Neem contact met ons op