06 237 497 10 info@bodemsafety.nl Jip en Janneke 73, 4207 VG Gorinchem 24 / 7 bereikbaar

Veldwerker inhuren

Omdat we helaas in ons land nog steeds te maken hebben met verontreinigde en vervuilde bodem, zal er voordat de verontreinigde grond voor bepaalde doeleinden zal worden gebruikt, de vervuilde grond gesaneerd moeten worden. Ditzelfde geldt voor verontreinigde landbodem, vervuilde waterbodem, verontreinigde landbouwgrond en vervuild grondwater.

Het opsporen van eventuele giftige stoffen in de verontreinigde bodem wordt gedaan door onze in te huren veldwerkers. Veldwerkers zijn onmisbaar in het vooronderzoek en zijn verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.

De oorzaak van vervuilde en verontreinigde bodem stamt nog uit het verleden. Met name plekken waar bijvoorbeeld garages, tankstations, fabrieken, stortplaatsen en chemische wasserijen hebben gestaan, kan de grond ernstig verontreinigd zijn. De grond rondom en onder garages en tankstations  is meestal vervuild met olie en allerlei andere chemische schadelijke stoffen. Stortplaatsen en chemische fabrieken zorgen weer voor heel andere giftige en gevaarlijke stoffen. Maar ook landbouwgrond heeft doorgaans vaak te maken met vervuilde landbodem en waterbodemverontreiniging. Deze vervuiling is veroorzaakt door het gebruik van schadelijke stoffen, zoals de inmiddels verboden bestrijdingsmiddelen.

Ook asbest is een zeer ernstige oorzaak van verontreiniging. In het verleden werd asbest veel gebruikt in gebouwen, waaronder woningen en dakbedekking. Asbest is sterk, isolerend, slijtvast, en goedkoop. Veel later werd pas bekend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest of waren die asbestvezels bevatten toe te passen, te verhandelen, of te verwerken.

Asbest verontreinigde grond veldwerker
Asbest in verontreinigde grond

Voorbeelden van verontreinigende vluchtige en niet-vluchtige stoffen

Aromatische koolwaterstoffen (vaak rondom tankstations en garages)

 • Benzeen (meest schadelijk)
 • Xyleen
 • Tolueen

Gechloreerde koolwaterstoffen 

 • PCB’s
 • Dioxines
 • Dichloorethaan
 • Dichlooretheen
 • Vinylchloride (Grondstof van PVC en meest schadelijk)
 • Tetrachlooretheen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

 • Stoffen die ontstaan als organische materialen zoals tabak, voedingsmiddelen, hout en fossiele brandstoffen die niet volledig worden verbrand

Cyaniden (veel voorkomend in de bodem waarop een gasfabriek of metaalverwerkingsbedrijf heeft gestaan)

Bestrijdingsmiddelen

 • Drins (Aldrin, Dieldrin en Endrin)
 • HCH’s
 • DDT (Dichloor Difenyl Trichloorethaan, een moeilijk afbreekbare insecticide)

Zware metalen (zes soorten die veel voorkomen in vervuilde grond)

 • Kwik
 • Koper
 • Lood
 • Zink
 • Arseen
 • Cadmium

Carcinogene en mutagene stoffen (Carcinogene stoffen zijn kankerverwekkend. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen zijn stoffen die (langzaam) het DNA ofwel het erfelijk materiaal veranderen)

 • Asbest
 • Benzeen
 • Arseen
 • Benzidine
 • Kwarts
 • Lood
 • Houtstof
 • Ethyleenoxide
 • Vuurvaste keramische vezels
 • Chloormethyl

De veldwerker

De veldwerker werkt altijd nauw samen met de projectleider. Het werk van de veldwerker bestaat globaal gezien uit het doen van metingen, het uitvoeren van grondboringen, het graven van inspectiegaten (wat onder andere voor asbestonderzoek in de bodem van belang is), het maken van boorbeschrijvingen en het bemonsteren en plaatsen van peilbuizen.
Tevens neemt de veldwerker waterbodemmonsters en bodemmonsters die vervolgens in een gespecialiseerd laboratorium getoetst en geanalyseerd worden.

De veldwerker werkt met een andere klassenindeling dan de veilligheidsklasse Oranje tot en met de klasse Rood niet vluchtig en Rood vluchtig tot en met de veiligheidsklasse Zwart en Oranje tot en met Rood niet- vluchtig.
Deze klassenindeling staat beschreven in Besluit bodemkwaliteit voor grond en baggerspecie welke onderverdeeld zijn in de toepassingen op de landbodem en de toepassingen op de waterbodem.

Voor landbodem

Voor toepassingen op de landbodem kent het generieke kader een klassenindeling welke is gekoppeld aan de gebruiksfunctie van de bodem, namelijk;

 • Landbouw en de achtergrondwaarde van de landbouwgrond
 • Natuur en haar achtergrondwaarde
 • Wonen
 • Industrie

Zowel de bodemkwaliteit alsmede de bodemfunctie worden in één van deze klassen ingedeeld.
In het gebiedsspecifieke kader wordt getoetst op de afzonderlijke stoffen, of geldt de generieke klassenindeling, met uitzondering van bepaalde stoffen.

Voor waterbodem

Voor toepassing op de waterbodem, alsmede uiterwaarden en stranden, geldt alleen een indeling in kwaliteitsklassen, wat wil zeggen dat er geen verschillende functies worden onderscheiden.
Voor toepassing op de waterbodem geldt er onderscheid tussen de klassen

 • Klasse A en de achtergondwaarde
 • Klasse B en de achtergrondwaarde

Wat is achtergrondwaarde

Onder achtergrondwaarde verstaat men een verschijnsel dat van nature voorkomt in de bodem en waterbodem. De achtergrondwaarde van verontreinigde stoffen in de bodem en waterbodem, wordt ook wel referentiewaarde genoemd.

In het verleden zijn de achtergrondwaarden (referentiewaarde)voor de Nederlandse bodem en waterbodem vastgesteld door van een aantal natuurterreinen, waterbodem en landbodem, de van nature voorkomende concentraties metalen vast te stellen. Deze verschillen per bodemsoort. Dit komt omdat ze afhankelijk zijn van het lutumgehalte en van het organisch gehalte.

Veldwerker proefsleuf asbestonderzoek
Veldwerker proefsleuf asbestonderzoek
Grondwatermonster van influent en effluent
Grondwatermonster van influent en effluent

Voorbereiding veldwerkwerkers en hun werkzaamheden

Waterbodem monster
Waterbodem monster

Voordat de veldwerker begint met zijn taken, zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld;

 • De omvang van het veldwerk, wat wil zeggen; te verrichten boringen, de te graven sleuven en een kwantitatieve indicatie van het aantal te plaatsen peilbuizen
 • De stofgroepen, waarop elk monster geanalyseerd moet worden, als dit specifieke eisen stelt aan het veldwerk of aan de , filtratie, conservering of verpakking van (water)monsters (bv. asbest of vluchtige verbindingen)
 • de te verwachten aard en mate van verontreiniging van de te bemonsteren veldwerklocatie;
 • De te hanteren bemonsteringsmethoden of -methodologie
 • Alle overige informatie die bepalend is voor de wijze van uitvoering van het onderzoek, zoals de ligging van leidingen en kabels en specifieke (veiligheids)eisen van opdrachtgevers, als deze aanvullend of afwijkend zijn van die van de eigen organisatie
 • De veldwerklocatiegegevens en contactpersonen

De uitvoeringseisen aan veldwerk landbodem, inclusief het maken van boorbeschrijvingen, het inmeten en waterpassen, staan allemaal benoemd in de daarvoor opgestelde protocollen waar al onze veldwerkers aan voldoen en hun werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van deze protocollen.

Protocollen van de veldwerk werkzaamheden

 • Landbodem De uitvoeringseisen aan veldwerk op en in landbodem, inclusief het het inmeten en waterpassen en maken van
  boorbeschrijvingen, zijn benoemd in: Protocol 2001

  • Plaatsen van handboringen
  • Plaatsen van peilbuizen
  • Maken van boorbeschrijvingen
  • Het nemen van grondmonsters en waterpassen

  Specifieke uitvoeringseisen aan locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem
  zijn benoemd in: Protocol 2018

  • Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.
  • Het vaststellen strategie voor en uitvoeren van visuele inspectie van het maaiveld en
   actuele contactzone
  • Het nemen van monsters en het samenstellen van mengmonsters

  Grondwater De uitvoeringseisen aan het nemen van grondwatermonsters zijn benoemd in; Protocol 2002

  • Bepalen van het moment van stoppen met voorpompen
  • Het vastleggen van de veldgegevens
  • Het nemen van grondwatermonsters
  • pH en Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof

  Waterbodem De uitvoeringseisen aan veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek zijn
  benoemd in; Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.

  • Het bepalen van de boorlocaties en van de boordieptes
  • Het maken van boorbeschrijvingen
  • het nemen van monsters
  • Het conditioneren van de monsters voor aanlevering aan het laboratorium

  Veldverslag wordt gemaakt naar aanleiding van alle onderzoeken en wordt gedaan op basis van diverse waarnemingen, handelingen en metingen volgens Protocol 2000 (BRL SIKB 2000 beschrijft de uitvoering van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit).

Peilbuis veldwerker
Peilbuis
Peilbuizen veldwerker
Peilbuizen

Certificaten van onze veldwerkers

Al onze veldwerkers zijn gecertificeerd conform de richtlijnen van SIKB BRL 2000 en de daarbij behorende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tevens beschikken zij over het certificaat asbestherkenning. Daartoe hebben zij een uitgebreide cursus gevolgd en zijn daarom bevoegd om asbestmetingen te doen. Wanneer de bodem, landbodem en grond moet worden onderzocht op asbest, wordt dat onderzoek uitgevoerd conform de norm NEN 5707.

U wilt een veldwerker inhuren?

Bodem Safety; Uw partner bij de uitvoering van bodem- en waterbodemsanering

Bodemsafety verhuurt uiterst vakbekwame en zeer ervaren veldwerkers die onmisbaar zijn voorafgaand bij saneringswerkzaamheden van verontreinigde grond.
Onze veldwerkers zijn gespecialiseerd in iedere vorm van bodemonderzoek en waterbodemonderzoek.